Itineraris d'èxit i abandonament en la Formació Professional

Accions previstes

Les principals tasques que conformen el projecte són:


Tasca 1. Identificar i analitzar la literatura sobre èxit i abandonament de la FP de nivell 1 i 2. Es tracta de realitzar una revisió sistemàtica (no narrativa) de la literatura existent sobre el tema. Se seguirà el protocol de revisions de Campbell Systematic Review, per la qual cosa s'utilitzaran mètodes explícits i transparents per a la recopilació i anàlisi dels documents. Temporització: últim trimestre 2014 fins a finals de 2015.


Tasca 2. Elaborar un mapa de l'abandonament de la FP del sistema educatiu de nivell 1 i 2 a Espanya a partir de les estadístiques disponibles sobre participació, graduació i abandonament; per a la seva realització es compta amb el suport del Servei SIG i Teledetecció de la UIB. S'inclouran indicadors que permetin dur a terme una anàlisi per comunitats autònomes i famílies professionals, així com la comparació amb d’altres nivells del sistema educatiu espanyol i amb dades d'altres països. Temporització: últim trimestre 2014 fins a mitjans de 2016.


Tasca 3. Analitzar les relacions entre l'abandonament a la FP i les característiques dels centres (grandària, ubicació, oferta formativa, professorat, alumnat, titularitat, etc.). L'anàlisi es realitzarà a partir de les dades estadístiques dels centres educatius de les dues àrees en què es desenvolupa el projecte. Temporització: últim trimestre 2015 fins a mitjans de 2017.


Tasca 4. Elaborar estudis de casos d'un mínim de quatre centres de FP amb baixes taxes d'abandonament. Aquesta activitat ens permetrà aprofundir en el coneixement dels processos educatius i factors que possibiliten itineraris d'èxit en la FP. Seran objecte d'estudi els següents àmbits: 1) l'organització general del centre i el projecte educatiu, 2) el clima de centre i d'aula, 3) l'oferta formativa i l'enfocament donat als continguts curriculars, 4) les estratègies d'ensenyament i avaluació a l'aula, 5) la comunicació i vinculació entre alumnat i professorat, 6) les expectatives del professorat, i 7) les pràctiques de prevenció i intervenció davant l'absentisme, el fracàs i l'abandonament de l'alumnat. Temporització: últim trimestre 2016 fins a finals de 2017.


Tasca 5. Realitzar un estudi longitudinal dels itineraris formatius de l'alumnat que inicia una FP de nivell 1 o 2 del sistema educatiu. L'estudi longitudinal mitjançant qüestionari dels itineraris, es realitzarà a partir d'una mostra representativa de l'alumnat que inicia la seva formació durant el curs 2015-2016, per a cada un dels nivells educatius en els territoris en què es desenvoluparà el treball de camp (Mallorca i el Barcelonès). Temporització: últim trimestre 2014 fins a finals de 2017.


Tasca 6. Realitzar entrevistes biogràfiques a participants de l'estudi longitudinal. Temporització: segon trimestre 2016 fins a finals de 2017.


Tasca 7. Organitzar grups de discussió amb professorat i experts per a l'anàlisi dels resultats i l'elaboració de propostes. S'organitzaran un mínim de quatre grups de discussió formats per professorat i experts que, a partir de la documentació rebuda amb suficient antelació, sobre els resultats obtinguts i sobre els objectius i la dinàmica del grup, aportaran les seves anàlisis i propostes. Temporització: últim trimestre 2016 fins a finals de 2017.


Tasca 8. Elaborar materials i recursos dirigits a potenciar les condicions d'èxit i evitar l'abandonament. Contemplem l'elaboració de materials i recursos sobre les següents àrees de contingut: a) L'abandonament en la FP: anàlisi de la situació; b) Itineraris d'èxit: exemples de Bones Pràctiques; c) Estratègies efectives per lluitar contra l'abandonament des dels centres. Temporització: segon trimestre 2016 fins a finals de 2017.


Tasca 9. Difusió del projecte.