Itineraris d'èxit i abandonament en la Formació Professional

Presentació

Prevenir l’abandonament educatiu en l’educació secundària professional – Palma (Mallorca) 18 i 19 de desembre de 2017

El baix nivell educatiu de la població espanyola en general i de la població jove en particular, així com els baixos índexs de participació i titulació en educació secundària professional, converteixen la prevenció de l’abandonament d’aquests estudis en una qüestió estratègica. Les dades són eloqüents (Salvà-Mut, 2017):

- El 42,6% de la població espanyola de 25 a 64 anys (2015) té un nivell baix d’estudis,[1] el 22,4% té estudis mitjans[2] i el 35,1% té estudis superiors.[3] Les dades del conjunt de la Unió Europea (UE-28) són del 23,5% amb nivell educatiu baix, del 46,5% amb estudis mitjans i del 30,1% amb estudis superiors.

- El 65,8% de la població espanyola de 20 a 24 anys té estudis mitjans o superiors (2014), enfront del 82,2% per a la UE-28. L’anàlisi evolutiva reflecteix des de 2002 un augment de 2,2 punts en el cas d’Espanya i de 5,4 en el conjunt de la UE.

- L’abandonament primerenc de l’educació i la formació (ATEF) a Espanya (2016)[4] és del 19%, enfront del 10,7% per al conjunt de la UE-28. L’anàlisi evolutiva reflecteix des de 2002 una disminució d’11,9 punts en el cas d’Espanya i de 6,3 en el de la UE. En el marc de l’Estratègia Europea 2020, l’objectiu europeu és que el 2020 sigui com a màxim del 10%. En el cas d’Espanya, la meta és menys pretensiosa, ja que s’ha ajustat al 15%.

En aquest context, destaca el valor que s’atribueix a l’educació secundària professional en l’increment de la població amb estudis mitjans i la disminució de les taxes d’ATEF (CEDEFOP, 2016).

Hi ha informes recents del CEDEFOP i l’OECD que situen entre el 33,5 i el 35% el percentatge de l’alumnat inscrit a formació professional, sobre el total de l’alumnat d’educació secundària superior (Cedefop ReferNet Spain, 2015, OECD, 2017), enfront del 48,5% per al conjunt de la Unió Europea (EU-26) (Cedefop ReferNet Spain, 2015) i el 46% per a la mitjana de l’OECD (OECD, 2017). A més, s’ha d’afegir que, d’acord amb les dades més recents sobre els resultats educatius en la formació professional de grau mitjà (FPGM), es titulen el 50,5%[5] dels que varen iniciar una FPGM i el 73,61%[6] dels que varen passar al segon curs d’aquesta formació.

En aquest context és fonamental conèixer els factors que condueixen a l’èxit educatiu en l’alumnat que cursa educació secundària professional, amb la finalitat d’elaborar propostes d’actuació basades en l’evidència. Aquest és l’objectiu fonamental del Projecte "Itineraris d’èxit i abandonament en la formació professional del sistema educatiu de nivell 1 i 2" (Referència EDU2013-42854-R), en el qual s’emmarca el Seminari Internacional "Prevenir l’abandonament educatiu en l’educació secundària professional".

Els objectius fonamentals d’aquest seminari són dos:

  • Donar a conèixer i debatre els resultats de la investigació actual sobre els itineraris d’èxit i l’abandonament a l’educació secundària professional.
  • Reflexionar sobre les estratègies per prevenir l’abandonament educatiu a l’educació secundària professional.

 

Dra. Francesca Salvà Mut

Presidenta comitè científic i organitzador

 

Referències

CEDEFOP (2016). Leaving education early: putting vocational education and training centre stage. Volume I: investigating causes and extent. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; No 57.

Cedefop ReferNet Spain (2015). Spotlight on VET SPAIN 2015.

http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/8104

OECD (2017). Education at a Glance 2017: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm

Salvà-Mut, F. (2017). Formació i competències del capital humà de les Illes Balears. Anuari del treball de les Illes Balears 2016. Palma: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Govern de les Illes Balears. p. 169-184.

 

[1] S’engloben en el grup amb nivell baix d’estudis les persones amb una titulació inferior a la d’educació secundària superior. En el sistema educatiu espanyol, es tracta de persones que tenen com a màxim el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) o equivalent.

[2] Inclou les persones amb un títol d’educació secundària superior (formació professional de grau mitjà i batxillerat en el cas espanyol) o equivalent.

[3] Inclou les persones amb titulacions superiors, universitàries i no universitàries.

[4] Percentatge de població de 18 a 24 anys que ha obtingut com a màxim el títol corresponent a l’educació secundària de primera etapa o secundària inferior (Graduat en Educació Secundària Obligatòria en el nostre sistema educatiu) i que no segueix cap tipus de formació.

[5] Percentatge d’alumnat que va acabar els estudis l’any 2014-15 sobre el total de matriculats el primer curs d’aquests estudis l’any 2013-14. Elaboració pròpia a partir de: https://www.educacion.gob.es/educabase/tabla.do?sel_1=19&busc_1=&cri1=00&cri1=01&c

[6] Percentatge d’alumnat que va acabar els estudis l’any 2014-15 sobre el total de matriculats el segon any d’aquests estudis el mateix curs acadèmic. Elaboració pròpia a partir de: https://www.educacion.gob.es/educabase/menu.do?type=pcaxis&path=/Educacion/Alumnado/Matriculado/2014-2015RD/RGCiclosGM&file=pcaxis&l=s0