Itineraris d'èxit i abandonament en la Formació Professional

El projecte

Resum

El desenvolupament d'una formació professional (FP) del sistema educatiu de nivell 1 i 2 de qualificació que promogui la continuació dels estudis de la població que no ha obtingut el títol de GESO (en el cas de l'FP de nivell 1, que es correspon amb els mòduls professionals específics dels Programes de Qualificació Professional Inicial - PQPI) i també de la que ha obtingut aquesta titulació (en la FP de nivell 2, corresponent als Cicles Formatius de Grau Mitjà - CFGM) és considerat estratègic per a la disminució de l'Abandonament Escolar Primerenc (AEP) i l'augment de la població amb nivells mitjans d'educació. Tot i aquesta importància, són escassos els estudis sobre itineraris d'èxit i abandonament en la FP, sobretot si es compara amb els centrats en altres nivells educatius, el que fa més peremptòria la necessitat de generar nous coneixements que facilitin la posada en marxa d'estratègies i polítiques exitoses en aquest camp.

El projecte es centra, doncs, en els itineraris d'èxit i d'abandonament de la FP del sistema educatiu espanyol, concretament de l'alumnat que cursa els mòduls professionals específics dels programes de qualificació professional inicial i els cicles formatius de grau mitjà. Els objectius generals plantejats són dos: (1) Obtenir nous coneixements sobre el fenomen de l'abandonament escolar a la FP del sistema educatiu de nivell 1 i 2 de qualificació a Espanya; (2) Elaborar propostes d'actuació dirigides a la prevenció, intervenció i cura d'aquest fenomen.

Aquests objectius generals (dels quals deriven cinc objectius específics) s'aborden des d'una perspectiva metodològica mixta que inclou elements propis de l'enfocament quantitatiu i qualitatiu i s'operativitzen mitjançant la realització de nou tasques.

Els resultats del projecte ens permetran aportar evidències de base científica, estratègies i instruments que contribueixin a la millora del coneixement existent sobre la FP del sistema educatiu espanyol de nivell 1 i 2 de qualificació i, més concretament, a pal·liar i corregir el greu problema l'abandonament en aquests nivells educatius.